Error: undefined is not a constructor (evaluating 't.fotoGenislikim.includes("%")') https://service-cms.istanbulc.edu.tr/api/webclient/js?site=E082051CFDD8458CB809319ED477A2E1:1:1112 invoke@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:20619:24 $controllerInit@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:26021:40 nodeLinkFn@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24959:44 compositeLinkFn@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa| Forestist

Year : 2019 Volume : 69 Issue : 2

Full Text (PDF)

Mobilya endüstrisinde çalışanların iş tatmin düzeylerine ilişkin bir araştırma: İstanbul ili örneği (Türkiye)

Open Access

Abstract

Mobilya sektörü için son derece önemli bir yere sahip olan çalışanların iş tatmin düzeylerinin tespit edilmesi, içsel ve dışsal iş doyum düzeyleri ile genel iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla İstanbul ilinde mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletme çalışanlarının iş tatmin düzeyleri anket tekniği kullanılarak ölçülmeye çalışılmıştır. Anket formu iki bölümü içermektedir. Birinci bölümünde çalışanların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular bulunmakta, ikinci bölümünde Minnesota iş tatmin ölçeğinin kısa formu yer almaktadır. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistikler, bağımsız t-testi, tek yönlü varyans testi yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların içsel tatmin faktörlerinden kısmen memnun oldukları belirlenirken, dışsal tatmin faktörlerinin iş tatmin düzeyini etkilediği konusunda memnun olmadıkları belirlenmiştir. İstanbul mobilya sektöründe çalışanların iş tatmin düzeyleri ile demografik değişkenler arasında yapılan istatistiki analizler sonucunda; çalışanların cinsiyeti, yaşı, medeni durum, eğitim düzeyi, mesleki deneyimi gibi değişkenlere göre iş tatmininin anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca, genel tatmin düzeyinde beyaz yakalı çalışanların diğer kadro durumundakilerden daha düşük genel tatmin düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Cite this paper as: Sevim Korkut, D., Gedik, T., Çağan, F., 2019. A research on job satisfaction levels of employees in the furniture industry: A case of Istanbul, Turkey. Forestist 69(2): 124-132.

Keywords

Çalışan   iş-tatmini   mobilya-endüstrisi  

Corresponding Author

Derya Sevim Korkut

References

 • Akyüz, K.C., Koçak, S., Balaban, Y., Yıldırım, İ., Gedik T., 2011. Investigating job satisfaction level of employees (The case of Muğla Forest District Directorate). SDU Faculty of Forestry Journal 12(1): 20-26.
 • Akyüz, K.C., Yıldırım, İ., 2015. The analysis of job satisfaction and organizational commitment levels of employees in the forest products industry. Düzce University Journal of Forestry 11(1): 16-34.
 • Anonymous, 2016a. The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) datas.
 • Anonymous, 2016b. Istanbul Chamber of Commerce Records List.
 • Arslan Yürümezoğlu, H., Kocaman, G., 2012. Pilot study for evidence-based nursing management: Improving the levels of job satisfaction, organizational commitment, and intent to leave among nurses in Turkey. Nursing and Health Sciences 14: 221-228.
 • Aziri, B., 2011. Job satisfaction: A literature review. Management Research and Practice 3(4): 77-86.
 • Baycan, F.A., 1985. An analysis
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/forestist.2019.19010

Full Text (PDF)

A research on job satisfaction levels of employees in the furniture industry: A case of Istanbul, Turkey

Open Access

Abstract

The aim of the present study was to identify the level of job satisfaction among employees and the relationship between their intrinsic and extrinsic satisfaction levels that are of utmost importance for the furniture sector. For this purpose, the job satisfaction levels of employees working for furniture enterprises in Istanbul were measured by a survey method. The survey form consists of two sections. The first section includes questions regarding the demographic characteristics of the employees, whereas the second section includes a short version of the Minnesota Job Satisfaction Questionnaire. The obtained data were evaluated by using descriptive statistics, independent t-test, and one-way analysis of variance methods. As a result of the research, it was found that the participants were partially satisfied with intrinsic satisfaction factors, whereas they were not satisfied about whether extrinsic satisfaction factors have an impact on the level of job satisfaction. The outcomes of the analyses made between the job satisfaction levels of the employees working for the furniture industry in Istanbul and demographic variants revealed that job satisfaction did not vary meaningfully according to variants, such as gender, age, marital status, level of education, and professional experience of the employees. Furthermore, it was identified that the general satisfaction level of the white collar employees was lower than that of the other group of employees. Cite this paper as: Sevim Korkut, D., Gedik, T., Çağan, F., 2019. A research on job satisfaction levels of employees in the furniture industry: A case of Istanbul, Turkey. Forestist 69(2): 124-132.

Keywords

Employee   furniture-industry   job-satisfaction  

Corresponding Author

Derya Sevim Korkut

References

 • Akyüz, K.C., Koçak, S., Balaban, Y., Yıldırım, İ., Gedik T., 2011. Investigating job satisfaction level of employees (The case of Muğla Forest District Directorate). SDU Faculty of Forestry Journal 12(1): 20-26.
 • Akyüz, K.C., Yıldırım, İ., 2015. The analysis of job satisfaction and organizational commitment levels of employees in the forest products industry. Düzce University Journal of Forestry 11(1): 16-34.
 • Anonymous, 2016a. The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) datas.
 • Anonymous, 2016b. Istanbul Chamber of Commerce Records List.
 • Arslan Yürümezoğlu, H., Kocaman, G., 2012. Pilot study for evidence-based nursing management: Improving the levels of job satisfaction, organizational commitment, and intent to leave among nurses in Turkey. Nursing and Health Sciences 14: 221-228.
 • Aziri, B., 2011. Job satisfaction: A literature review. Management Research and Practice 3(4): 77-86.
 • Baycan, F.A., 1985. An analysis
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/forestist.2019.19010

Full Text (PDF)